Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący)

w partnerstwie z:

Gminą Wydminy, w imieniu której realizatorem projektu jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

oraz

Fundacją „Plan B”

realizuje projekt „Pomyślny wiatr”.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 14 rodzin (53 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Wydminy w okresie 01.09.2020-31.08.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt „Pomyślny wiatr” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
a)      Prawno-obywatelskie
b)      Rodzinne
c)      Psychologiczne
d)      Społeczno-obywatelskie
2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem –
3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
4. Animacje dla rodzin z dziećmi – Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży – usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.
7. Asystentura rodzinna

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 9
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53
  • Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 1160
  • Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi – 300
  • Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży – 200
  • Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 10
  • Liczba rodzin objetych projektem – 14

 

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: do 30 września 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego :

formularz zgłoszeniowy : http://fundacjaplanb.pl/wp-content/uploads/2020/09/c09d30bd1b0232956cd6820469c5a2f7.docx

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy)

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

tel.: 87 421 10 15 lub poprzez e-mail: gops@wydminy.pl

lub w siedzibie Stowarzyszenia Monti w Giżycku, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Gizycko lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Regulamin rekrutacji : http://fundacjaplanb.pl/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMIN-PROCESU-REKRUTACJI-I-SELEKCJI-Wydminy.docx

Wartość projektu: 420 300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 357 200,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej357 200,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl