Fundacja „PLAN B”  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

W rodzinie MOC!

Lider: Fundacja „PLAN B”

Partner: Gmina Niemodlin, w imieniu której realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Partner: Gmina Korfantów, w imieniu której realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Projekt  zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) m.in. poprzez:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie,
  • terapię i mediację,
  • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.
  • pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej.

Głównym          celem   projektu            jest       poprawa           funkcjonowania społecznego     22         rodzin            mających          problemy          opiekuńczo-wychowawcze         w          tym      rodzin   w          szczególnej            sytuacji zagrożenia        utratą    możliwości       opieki   nad      dziećmi,           z          gm.      Niemodlin                     i           gm.      Korfantów                    w          okresie  01.05.2018 – 30.04.2019  poprzez            zwiększenie dostępu           do        wysokiej           jakości usług    społecznych     i           wdrożenie         działań  prewencyjnych            mających          na        celu      ograniczenie     umieszczania    dzieci   w          pieczy zastępczej.

Wartość projektu: 446 375,00  zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 379 418,75 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt „W rodzinie MOC!” realizowany przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Gminą Niemodlin i Gminą Korfantów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej