Projekt „Senior­Aktywny Obywatel” w partnerstwie z Gminą Paczków i Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie w

ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014­2020.

Celem głównym realizacji zadania publicznego „Senior­ Aktywny Obywatel” współfinansowanego ze środków

Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014­2020 był wzrost partycypacji seniorów z

gminy Paczków w życie społeczne oraz procesy decyzyjne ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz

kształtowania polityki lokalnej i wolontariatu. Odbyło się to poprzez zainicjowanie działalności Rady Seniora przy

Urzędzie Miejskim w Paczkowie i wyposażenie członków rady w podstawową wiedzę i umiejętności reprezentowania

interesów społeczności seniorów (poprzez przeprowadzenie szczegółowej diagnozy problemów społecznych i

oczekiwań seniorów z gminy Paczków, wizytę studyjną i nawiązanie kontaktu z Radą Seniora w Nysie, pomoc

obywatelską w środowisku seniorów). Uchwałą nr XII/71/2015 z dnia 22 września 2015 r. Rada Miejska w Paczkowie

poparła złożony przez Fundację „Plan B” w dniu 20 lipca 2015 r. wniosek i powołała do życia Radę Seniorów przy

Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Celem szczegółowym projektu było również zainicjowanie idei samoorganizacji się środowiska i promocja wolontariatu.

Wdrożono 20 liderów­seniorów w pracę środowiskową w obszarze pomocy obywatelskiej, akcję cyfryzacji. ­ podczas

prowadzonych bloków edukacyjnych ( cyfrowych, obywatelskich i prawnych) Liderzy projektu „Senior­ Aktywny

Obywatel” zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i przydatne informacje w zakresie świadomości obywatelskiej. Z

sukcesem transferowali nowe kompetencje w szersze środowisko seniorów, czego rezultatem było przeszkolenie przez

nich 100 seniorów w obszarze cyfryzacji ( wykorzystując nowo zakupione tablety), a także niesiona pomoc obywatelska

w obszarze problemów społecznych, z którymi się spotykali ( 100 prób/interwencji w zakresie pomocy

udokumentowanej w zeszycie samopomocowym). W terminie od 1 lipca do 30 listopada 2015 r. przeprowadzono 1000

wywiadów wśród społeczności senioralnej w wieku 60+ zamieszkującej gminę Paczków. Wskutek przeprowadzonej

diagnozy opracowano szczegółowy Raport struktury problemów społecznych i oczekiwań Seniorów z gminy Paczków –

poniżej załączony w pliku.

raport ASOS