Blog

I Forum seniora w Gminie Paczków

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz Gminy Paczków, w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz Gminą Paczków”.

I FORUM SENIORA W GMINIE PACZKÓW

Jednym z głównych założeń projektu I FORUM SENIORA W GMINIE PACZKÓW jest zwiększenie dostępu do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, publicznych treści szczególnie narażonej na izolację z życia publicznego i społecznego grupy senioralnej gminy Paczków, a także rozwinięcie dialogu społecznego pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz lokalnej polityki senioralnej. Niniejszym projektem chcemy zainicjować pracę nowo powstałej Rady Seniorów nad lokalną polityką senioralną poprzez propozycję rozwinięcia działań informacyjnych, konsultacyjnych z szerokim środowiskiem senioralnym na terenie gminy Paczków ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczne, obywatelskie i publiczne poprzez promocję działalności Rady Seniorów co wymaga aktywnego docierania do seniorów z informacją o prowadzonych w tych miejscach działaniach. Ma na celu także wzmocnienie zaufania społecznego beneficjentów do władz lokalnych, organizacji pozarządowych i podmiotów nieformalnych działających na terenie gminy Paczków dla jednego celu – aktywizacji seniorów. Poprzez komplementarne działania ma wzbudzić w obywatelach- seniorach poczucie sprawczości, wskazać wartości dodane płynące z podejmowania szeroko pojętej aktywności społecznej poprzez aktywny udział i partycypację w sprawach publicznych. Aby zrealizować powyższe zaplanowaliśmy:

  • uruchomienie specjalnej strony internetowej dla seniorów gminy Paczków ( Miejski Portal Informacyjny dla Seniorów) wraz z forum, gdzie seniorzy będą mogli nawet anonimowo wypowiadać się w sprawach ważnych i zgłaszać istotne postulaty, portal będzie zawierał odniesienia do najistotniejszych z ich punktu widzenia treści publicznych i informacji;
  • uruchomienie trwale działających kawiarenek obywatelskich z dostępem do Internetu na terenie sołectw, w których to będą odbywać się cykliczne spotkania seniorów, debaty, spotkania z członkami Rady Seniorów, warsztaty cyfrowe w obszarze rozwijania umiejętności korzystania z dostępnych kanałów informacji (uruchomione forum seniora, strona internetowa, BIP, strony urzędu gminy, strony ministerstw, organizacji pozarządowych, oferta Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej); zakupimy 5 komputerów do użytku w sołectwach oraz zapewnimy dostęp do Internetu zasilających zasoby
  • wydanie broszury informującej o kompetencjach i możliwościach Rady Seniora jako organu doradczego Burmistrza gminy Paczków, prawach i obowiązkach obywateli istotnych z punktu widzenia seniorów
  • zorganizowanie spotkań plenerowych/biesiad w 5 sołectwach celem wzbudzenia zainteresowania tematem, budowania zaufania społecznego i zaprezentowania członków Rady. W cały proces zaangażujemy około 10 już przeszkolonych liderów-seniorów- wolontariuszy oraz 2 ekspertów-animatorów dialogu społecznego pełniących również funkcję moderatorów spotkań i forum internetowego. W spotkaniach plenerowych będą uczestniczyć członkowie Rady Seniora i Burmistrz gminy Paczków.

Projekt jest próbą uruchomienia dialogu obywatelskiego w kwestiach ważnych dla seniorów. Poprzez zastosowanie elastycznych narzędzi dialogu (min. cykliczne spotkania w kawiarenkach obywatelskich) spróbujemy zaangażować jak najszerszą społeczność senioralną w konsultacje – mini referenda wybranych problemów np. Uruchomienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Post a comment