Blog

Projekt „W rodzinie siła!”

„W rodzinie siła!” to nowy projekt realizowany w gminie Jordanów Śląski.

Fundacja „PLAN B” w partnerstwie z

Gminą Niemcza, w imieniu której realizatorem projektu jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy oraz

Gminą Jordanów Śląski, w imieniu której realizatorem projektu jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim

realizuje projekt „W rodzinie siła!”.

Cel główny projektu:

poprawa funkcjonowania społecznego 22 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  w tym w szczególnie będących w  sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gmin: Jordanów Śląski i Niemcza w okresie:  01.12.2018 r.-30.11.2019 r.

Projekt „W rodzinie siła!” zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin i wsparcia pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie i pomoc prawną,
  • terapię psychologiczną, pedagogiczną i uzależnień,
  • organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń/zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub samopomocowymi,
  • wsparcie rodziny wspierającej.

Działania projektowe szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w stosunku do rodzin zastępczych ukierunkowane na poprawę adaptacji dzieci  w nowym środowisku.

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny.

Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo-wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskają poczucie kontroli, a także wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw.

Rekrutacja do projektu: 1.12.2018 r. -31.12.2018 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, ul. Pocztowa 4 lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy ul. Ogrodowa 1  lub w biurze projektu: Szczawno Zdrój, ul. Ratuszowa 3 lub siedzibie Beneficjenta lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: fundacjaplanb@gmail.com

formularz – rekrutacyjny

oświadczenie RODO

HARMONOGRAMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Harmonogram W rodzinie siła do IZ październik 2019

Harmonogram W rodzinie siła do IZ wrzesień 2019 (3)

Harmonogram W rodzinie siła do IZ sierpień 2019

JORDANÓW NIEMCZA harmonogram zestawienie 2019

harmonogram w rodzinie siła – IZ – marzec 2019

 

Post a comment