Blog

Projekt Po-MOC dla rodzin

Komplementarne wsparcie 30 rodzin z Nysy – Po-MOC dla rodzin.

Spółdzielnia Socjalna „Parasol”

w partnerstwie

z Fundacją „Plan B” i  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie,

realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.”

 

Projekt realizowany jest w ramach działania   8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Projekt zakłada komplementarne wsparcie 30 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez:

  • asystenturę rodzinną ( 15 rodzin),
  • rodziny wspierające,
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie- jako działanie uzupełniające (mobilna praca specjalistów wraz z towarzyszeniem przy załatwianiu spraw urzędowych),
  • terapię i mediację,
  • spotkania, mające na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.

Celem głównym powyższych działań jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo-wychowaczej, zwiększając kompetencje społeczne oraz uzyskując poczucie kontroli. Wskutek realizowanych działań projektowych zakładamy wzrost  motywacji do zmiany sytuacji rodzin i wypracowanie u dzieci pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach rodzin wspierających, a także w ramach grup samopomocowych wzmocnią swoje poczucie sprawczości i solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych. Projekt realizowany będzie na terenie gminy Nysa.

Całkowita wartość projektu                                                 689 677,50 PLN

Kwota projektu dofinansowana ze środków Unii             586 225,87 PLN

Post a comment