Blog

Rekrutacja do projektu „Rodzina, tu życie się zaczyna”

12 rodzin (40 osób) z powiatu nyskiego (szczególnie z gmin: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przejawiających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo- wychowawczej weźmie udział w projekcie „Rodzina, tu życie się zaczyna”

 

Fundacja Plan B

realizuje projekt „Rodzina, tu życie się zaczyna”.

 

Kryteria kwalifikowalności:

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do 12 rodzin (40 osób) z powiatu nyskiego (szczególnie z gmin: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przejawiających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo- wychowawczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Cel główny projektu jakim jest poprawa funkcjonowania społecznego co najmniej 12 rodzin będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie i wdrożenie działań profilaktycznych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.

Projekt „Rodzina, tu życie się zaczyna” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
a)      Rodzinne
b)      Społeczno-obywatelskie
2. Wsparcie terapeutyczne i mediację
3. Pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
4. Animacje dla rodzin z dziećmi – Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży – usługi dla rodzin z dziećmi              i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Realizację umów na wzór kontraktu socjalnego

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 10
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu- 10
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 40
  • Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 660
  • Liczba godzin usług terapeutycznych i mediacji- 600 h
  • Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi – 300
  • Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży – 150
  • Liczba rodzin wpieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej- 12
  • Liczba rodzin objętych wsparciem specjalisty ds. umów na wzór kontaktu socjalnego- 12

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny, szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

 

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb, rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne,

odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw,
a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: do 31 maja 2021 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego: pobierz (link)

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy)

w siedzibie Fundacji Plan B, ul. Rodziewiczówny 18 B, 48-300 Nysa

tel.: 667 397 171 lub poprzez e-mail: biuro4planb@gmail.com

 

 Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) rodziny, z członkiem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

4) Rodziny objęte nadzorem kuratora (2 pkt)

5) Rodziny wielodzietne (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie).

Realizator zapewnia o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Regulamin rekrutacjipobierz (link)

Plakat informacyjny do projektu: plakat (link)

Harmonogramy wsparcia specjalistów w projekcie:

harmonogram wsparcia CZERWIEC- NYSA

harmonogram wsparcia LIPIEC- NYSA

harmonogram wsparcia – SIERPIEŃ-NYSA

 

 

Wartość projektu: 403 500,00

Wnioskowane dofinansowanie: 380 500,00

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 342 975,00

www.mapadotacji.gov.pl