Statut Fundacji Plan B

1) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I WSPIERANIA RODZIN

a) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo ( w tym zagrożonych utratą praw rodzicielskich) w pokonywaniu trudności w opiece i wychowywaniu dzieci, a także trudnościach dnia codziennego;

b) przeciwdziałanie nierównościom społecznym i patologiom : uzależnieniom, współuzależnieniom, przemocy w rodzinie, a także dyskryminacji grup społecznych stanowiących mniejszość;

c) krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży;

d) popularyzacja idei mediacji rodzinnej, społecznej;

e) edukacja i uświadamianie na rzecz poprawy jakości życia rodzin i doskonalenia umiejętności wychowawczych;

f) wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej w zakresie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zacieśnieniu więzi rodzinnych i organizowania wolnego czasu;

g) organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych oraz promowanie pozainstytucjonalnego systemu pieczy zastępczej;

h) integracja międzypokoleniowa.

2) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW

a) tworzenie systemu wsparcia, w tym wsparcia bezpośredniego, dla osób niepełnosprawnych i seniorów, połączony z wolontariatem;

b) zapobieganie izolacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych i seniorów z życia społecznego;

c) organizowanie działań mających na celu reintegrację społeczną osób niepełnosprawnych i seniorów;

d) inicjowanie kampanii i akcji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.

3) DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

a) promocja zatrudnienia, aktywizacja i integracja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także zagrożonych utratą pracy;

b) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia społecznego oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ;

c) poradnictwo obywatelskie i prawne w różnych dziedzinach życia społecznego;

d) działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

e) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia jakości usług świadczonych przez instytucje publiczne i podmioty użyteczności publicznej;

f) upowszechnienie dostępności usług w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego;

g) promowanie oraz wyrównywanie szans w zakresie równouprawnienia i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dostępie do edukacji, rynku pracy – równi wobec prawa;

h) zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz osób będących w trudnej sytuacji materialnej ograniczającej dostęp do informacji za pośrednictwem mass mediów;

i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

j) zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu matek, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia;

k) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego i osobistego kobiet nieaktywnych zawodowo, w tym elastycznego zatrudnienia oraz organizowania opieki dziennej dla dzieci.

4) DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OŚWIATĘ i EDUKACJĘ

a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także ze względu na utrudniony dostęp do edukacji – zamieszkiwanie terenów wiejskich;

b) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nieklasyfikowane;

c) organizowanie dziennych form opieki i wychowania dzieciom i młodzieży;

d) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumenta;

e) promowanie i organizacja wolontariatu;

f) promowanie zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia;

g) edukacja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

i) działalność na rzecz wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych;

j) zwiększenie świadomości obywatelskiej społeczeństwa;

k) działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

l) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

§7

Dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozdziale, Fundacja może między innymi:

1) nabywać w drodze darowizn, spadków i zapisów pieniądze oraz inne rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe od osób fizycznych i prawnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych;

2) współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i innymi podmiotami; osobami prawnymi oraz fizycznymi, których działalność jest zbieżna ze statutową działalnością Fundacji;

3) finansować programy pomocowe w zakresie ustalonych statutowo celów;

4) utrzymywać stały kontakt z administracją publiczną;

5) prowadzić działalność interwencyjną na rzecz rodzin;

6) prowadzić mediacje, negocjacje i arbitraż;

7) organizować i prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

8) przygotowywać i prowadzić szkolenia, warsztaty, seminaria oraz inne formy kształcenia;

9) prowadzić grupy wsparcia terapeutycznego dla rodzin i osób w kryzysie;

10) tworzyć dzienny ( stacjonarny i mobilny)system wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów;

11) prowadzić punkty pomocy kryzysowej dla rodzin i osób pozostających w kryzysie;

12) inicjować i organizować kampanie społeczne;

13) rozpoznawać, diagnozować i dokumentować problemy społeczne oraz wdrażać innowacyjne sposoby ich pokonywania,

14) podejmować i wspierać inicjatywy społeczne;

15) prowadzić poradnictwo i konsultacje w tym psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz socjalne;

16) organizować konferencje i sympozja;

17) wspierać i organizować działania na rzecz osób niepełnosprawnych ;

18) przeciwdziałać negatywnym skutkom bezrobocia, prowadzić aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy;

19) podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

20) udzielać pomocy finansowej dla organizacji społecznych zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży;powoływać rodzinne domy dziecka, zapewniające dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu jego usamodzielnienia;

21) pozyskiwać fundusze unijne.

§8

1. Fundacja do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Działalność Fundacji mogą wspierać także wolontariusze, tj. osoby świadczące pracę na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

§9

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb rodziny i społeczeństwa.

§ 10

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczegółowym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.